Algemene voorwaarden

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Cool Runnings Endurance Educatie en opdrachtgever. Een overeenkomst (trainingsweekend, clinic, workshop, buitenrit, begeleidingstraject, conditiemeting of instructie) komt tot stand op het moment dat door de klant een aanvraag via e-mail, mondeling of app is bevestigd en deze door Cool Runnings Endurance Educatie retour is ontvangen. Voor trainingsweekenden geldt dat de reservering definitief is nadat het gehele bedrag voldaan is. Afspraakbevestigingen en/of overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de (email)bevestiging/overeenkomst vermeld.

Prijzen en prijswijzigingen
Cool Runnings Endurance Endurance hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de bevestiging/overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

 • Aan de trainingsweekenden georganiseerd door Cool Runnings Endurance Educatie dienen minimaal 3 combinaties mee te doen.
 • Aan de workshops georganiseerd door Cool Runnings Endurance Educatie dienen minimaal 10 personen mee te doen.
 • Aantal deelnemers per clinic of workshop op locatie is in overleg.

Adviezen

 • Adviezen van Cool Runnings Endurance Educatie zijn ‘naar beste kunnen’ en ‘naar beste eer en geweten’.
 • Wanneer er twijfel is over de gezondheid / gesteldheid van het paard raadt Cool Runnings Endurance Educatie aan om een deskundige te raadplegen.
 • De opdrachtgever en/of cliënt zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van Cool Runnings Endurance Educatie wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Betaling
Betaling vindt altijd voor aanvang van de overeenkomst plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op het door Cool Runnings Endurance Educatie aangegeven rekeningnummer en binnen de gestelde betaaltermijn.

Betalingsvoorwaarden

 • Betaling van het verschuldigde bedrag van de overeenkomst geschiedt uiterlijk 1 week vóór aanvang van de activiteit, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien hieraan niet wordt voldaan heeft Cool Runnings Endurance Enducatie het recht de overeenkomst te ontbinden, de activiteit(en) te annuleren en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.
 • De workshops, clinics, trainingen en trainingsweekenden dienen in zijn geheel betaald te worden voorafgaande aan de activiteit.

Annulering door klant
Gehele of gedeeltelijke annulering door de klant dient als volgt te geschieden;

 • Privélessen en individuele afspraken kunnen tot 7 dagen voor tijd kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de les/afspraak worden annuleringskosten in rekening gebracht, bestaande uit 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Indien binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.
 • Bij het annuleren van een clinic, workshop of trainingsweekend* zullen tot zes weken voor aanvang van de overeenkomst 25% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Tot drie weken voor aanvang van de overeenkomst worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht. Indien u annuleert binnen één week voor aanvang van de overeenkomst bent u de kosten van de overeenkomst volledig verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.
 • Alleen een dierenartsverklaring of doktersverklaring waarin wordt aangegeven dat de combinatie niet kan deelnemen worden als geldige reden voor annuleren van een trainingsweekend gerekend.
 • Bij te late annulering wordt de sessie als uitgevoerd beschouwd en is de volledige vergoeding verschuldigd.

*Voor een trainingsweekend geldt dat de plek van de deelnemer pas definitief is na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

Annulering door Cool Runnings Endurance Educatie

 • Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Cool Runnings Endurance Educatie aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Cool Runnings Endurance Educatie het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
 • Cool Runnings Endurance Educatie heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten cq. te cancelen indien zij (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Dit zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid gebruiker

 • Cool Runnings Endurance Educatie is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Cool Runnings Endurance Educatie aangeboden diensten.
 • Cool Runnings Endurance Educatie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Cool Runnings Endurance
  Educatie.
 • Cool Runnings Endurance Educatie is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Cool Runnings Endurance Educatie, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht.
 • Cool Runnings Endurance Educatie is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Cool Runnings Endurance Educatie.      

Accommodatie
Cool Runnings Endurance Educatie zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. Cool Runnings Endurance Educatie zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

Paarden
Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ingeënt, ontwormd en vrij van besmettelijke ziektes te zijn. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te worden overlegd. Welke ook zullen worden gecontroleerd. Vanuit veiligheidsredenen zijn hengsten niet toegestaan op de thuislocatie van Cool Runnings Endurance Educatie.