Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a Evenement: door Cool Runnings georganiseerde evenementen / activiteiten.
b Deelnemer: de persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het evenement / de activiteit.
c Paard/Pony: Het dier waarmee de deelnemer deelneemt aan het evenement / de activiteit
d Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan
het evenement.
e Organisator: de rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is
aangegaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

 1. Door middel van het inschrijven en het akkoord verklaren met deze algemene
  voorwaarden geeft (de wettelijk vertegenwoordiger van) aanvrager aan zich akkoord
  te verklaren met deze algemene voorwaarden. Na de inschrijving ontvangt de
  aanvrager een bevestiging. De deelname is pas definitief na ontvangst van
  deelnamebevestiging en betaling.
 2. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.
 3. Deelname aan het evenement / de activiteit is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon
  die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar heeft bereikt. En altijd onder begeleiding van een meerder jarig persoon.
 4. Paarden dienen steeds te zijn geënt volgens de daarvoor geldende voorschriften
  voor de vaccinatiegegevens. En een mimumleeftijd van 4 jaar te hebben.
 5. Het paard dient in goede conditie te zijn.
 6. De Deelnemer mag aan het Evenement / de activiteit slechts deelnemen indien hij het daartoe
  strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het
  inschrijfgeld is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene
  voorwaarden.
 7. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is
  dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel
  te laten nemen.
 8. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder
  voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een
  derde.
 9. Wanneer de deelnemer zonder afmelding niet is komen opdagen vindt geen
  restitutie plaats van het inschrijfgeld.
 10. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het
  Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten.
 11. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten
  vinden, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de
  Deelnemer gemaakte kosten.

https://www.knhs.nl/wedstrijden/paardenpaspoort/controle-paardenpaspoort-op-
wedstrijd/). Van deze entingen dient op verzoek bewijs te worden geleverd door
middel van het paardenpaspoort.

Artikel 3: Trailers en overige vervoermiddelen

 1. Trailers en overige vervoermiddelen worden uitsluitend geparkeerd op de plaats
  die de Organisator daarvoor aanwijst.
 2. Trailers en overige vervoersmiddelen die op de locatie van het Evenement / de activiteit
  verblijven, staan daar voor rekening en risico van de betreffende eigenaar.
 3. De Deelnemer dient zelf voor verzekering te zorgen, alsmede voor passende
  maatregelen om schade dan wel diefstal te voorkomen.

Artikel 4: Gedragsregels

 1. De Deelnemer en bezoekers e.d. zijn verplicht de door de Organisator gegeven
  gedragsregels en aanwijzingen na te leven. Personen die zich niet houden aan de
  aanwijzingen en wel zodanig dat een goede uitvoering van het programma
  moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kunnen per direct worden uitgesloten voor
  de rest van het Evenement / de activiteit. Er is geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
 2. Aanwijzingen van medewerkers van de Organisator/ verkeersregelaars / boswachter dienen
  te allen tijde opgevolgd te worden.
 3. Honden zijn niet toegestaan op het evenementen terrein. Honden zijn langs het
  parcours welkom, mits aangelijnd.
 4. De Organisator heeft het recht om een deelnemer die handelt in strijd met
  bepalingen uit deze voorwaarden de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

Artikel 5: Veiligheidscap , harnachement en hulpmiddelen

 1. Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap
  en het dragen van voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
 2. Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend zadel en hoofdstel met
  of zonder bit (geen halster).
 3. Alle bitten dienen goed te passen, glad van uitvoering te zijn en zonder scherpe
  randen.
 4. Het gebruik van oogkleppen is uitsluitend toegestaan voor aanspanningen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor
  enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de
  Deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige
  schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of
  overlijden.
 2. De eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen dient, alvorens wordt
  deelgenomen, verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Deelnemers dienen voorafgaande aan de registratie van hun inschrijving de
  Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.
 4. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van
  de Organisator voor schade van de Deelnemer of Paard/Pony aangenomen moet
  worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade
  beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake
  van die schade uitkeert.
 5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij
  of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte,
  veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement / de activiteit.
 6. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede
  gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, van zichzelf en zijn paard, en
  verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich en zijn paard door training en
  anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement / de activiteit.
 7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als
  gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met
  betrekking tot het Evenement / de activiteit. De Deelnemer en het paard dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 8. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weersomstandigheden,
  mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen, foutieve route aanwijzingen, falend
  tijdmetingsysteem, verdwenen materialen, ongemak c.q. overlast welke wordt
  veroorzaakt door derden, gevolgen voor deelname aan activiteiten van welke aard dan ook.
 9. Evenmin is Organisator aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van
  het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, dan wel geen gehoor geven
  aan aanwijzingen in dat kader van of namens de Organisator.
 10. Sponsoren van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement
  plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van
  aansprakelijkheid.

Artikel 8: Portretrecht
Deelnemer verleent door het ondertekenen van de algemene voorwaarden
toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het
Evenement gemaakte foto’s, video’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de
Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 9: Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator
opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de
Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het
verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden
van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan
schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van
informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens,
waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Artikel 10: Annuleren

De Deelnemer kan deelname aan het evenement / de activiteit annuleren onder de volgende
voorwaarden, tenzij anders vermeldt:
• Tot vier weken voor de dag van het evenement volledige restitutie*
• Tot twee weken voor het evenement 50 % restitutie* van het deelnamegeld
• Annulering binnen twee weken voor het evenement geen restitutie
• Overdragen van de deelname aan een andere deelnemer is mogelijk tot een week
van te voren
* Bij het terugstorten van het restitutiebedrag worden €2,50 administratiekosten
ingehouden.

Artikel 11 Adviezen

 • Adviezen van Cool Runnings Endurance Educatie zijn ‘naar beste kunnen’ en ‘naar beste eer en geweten’.
 • Wanneer er twijfel is over de gezondheid / gesteldheid van het paard raadt Cool Runnings Endurance Educatie aan om een deskundige te raadplegen.
 • De opdrachtgever en/of cliënt zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van Cool Runnings Endurance Educatie wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Accommodatie
Cool Runnings Endurance Educatie zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. Cool Runnings Endurance Educatie zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.